Läs insiktsfull text av tre debattörer om skandalen rörande Gävles Flygplats

Läs gärna nedanstående delade efter min text långa, men kunniga och insiktsfulla text om den politiska skandalen rörande Gävles flygplats. Med sina lögner och desinformation från Gävles kommunledning
Om flygplatsen läggs ner, vilket allt nu tyder på, så är det en värre politisk skandal än när det ena kommunalrådet (S) efter det andra fick avgå under 90-talet. Detta efter avslöjande artiklar i Gefle Dagblad och Arbetarbladet.
Karin Bergkvist har skrivit utomordentligt kloka ledare i Gefle Dagblad om det politiska hotet mot flygplatsen. Tidningarnas nyhetsredaktioner har däremot legat förvånansvärt lågt i sammanhanget. Politiskt fiffel och båg brukar ju traditionellt tagga igång redaktioner. Som förr.
Då under 80- och 90-talen handlade det om kreditkortsfiffel, närvaro på rökig porrklubb i Bryssel, spelskulder inom Kommunförbundet och en rad mer mänskliga men oförlåtliga tillkortakommanden.
Endast kommunalrådet Eva Gillström klarade sig fläckfri undan skandalerna. Och hon bör än idag hyllas för sin politiska kamp i skandalernas utkant som under hårt motstånd gav oss det my fina konserthuset.
Idag handlar det inte om spelskulder och rökiga porrklubbar. Det handlar om Gävles flygplats ska räddas eller ej, skapad av dåtidens socialdemokrater och som nu hotas av deras efterkommande partivänner och stadens märkliga politiska koalition mellan S+MP+C+L+KD, där de senare klokt nog går emot koalitionen. Som dock får stöd av Vänsterpartiet med sin historia som vänligt sinnat till Sovjet, Stalin och Lenin.
Därmed kan flygplatsen om en dryg månad läggas ner av Gävles fullmäktige med endast en enda v-rösts marginal för Gävle kommuns svaga politiska majoritet!
Vill vi det, mitt under brinnande krig I Europa, senast i dagarna med Ukrainas (utmärkta) angrepp mot ryska flottan i Kaliningrad 30 mil från Öland. Och rysk permanent närvaro av ett ”tankfartyg” utanför Gotland. Och en svensk upprustning utan dess like. Kriget kryper närmare.
Flygplatsen kan för små belopp rustas upp, men om den förstörs och en ny politisk majoritet efter nya val vill bygga en ny flygplats så beräknas den kosta minst en miljard!

HÄR FÖLJER NU TEXTEN AV TRE NEDAN NÄMNDA KUNNIGA KRITIKER MOT GÄVLE KOMUNS PLANER PÅ ATT LÄGGA NER FLYGPLATSEN:

Varför vilseleder Åsa Viklund Lång (S) m.fl. ständigt allmänheten och myndigheter i flygplatsfrågan?
Den politiska majoriteteten i Gävle har konsekvent sedan beslutet 2016 hävdat att Gävle flygplats (Rörberg) är avvecklad, trots att dom hela tiden har vetat om att att flygplatsen bara blivit nedgraderad till sk VFR flygplats. Se gärna Dnr 19KS528-2 där fd sektorchefen och kommunjuristen Helen Åleskog själv skriver att flygplatsen har nedgraderats till en VFR flygplats. Denna osanning har dom även medvetet meddelat flertalet myndigheter och företag om, exempelvis Försvarsmakten, Transportstyrelsen, Vattenfall, Ib Vogt.
Den politiska majoriteten har även hela tiden sedan beslutet 2016 hävdat att tornet och banan skulle vara i väldigt dåligt skick och förenat med stora kostnader att åtgärda. Vid granskning av detta finner man ingenting som stödjer detta påstående. Även den sista nu aktuella oberoende utredningen (WSP) visar att så inte är fallet. Detta är bara ytterligare ett sätt från den politiska majoriteten att få allmänhetens stöd för att lägga ned en fullt fungerande flygplats.
I en artikel i GD 2024-03-05 som behandlar den oberoende utredningen (WSP) kring flygplatsen, kan man läsa att utredningen kommit fram till att det inte går att kombinera flygverksamhet och en solcellspark på området enligt Luftfartsverkets krav. Åsa säger i artikeln att ”De tankar vi haft om att vi skulle kunna ha både solcellspark och landa flygplan där måste vi nu begrava. De går inte att kombinera med varandra”.
Det första man slås av här är att den politiska majoriteten aldrig någonsin presenterat något sådant kombinerat alternativ alls för allmänheten. De har aldrig någonsin ens haft en dialog med flygintressenterna kring detta. Här försöker således Åsa vinna förtroende hos allmänheten genom att måla upp en bild som inte är sann.
Det andra man slås av är att Åsa medvetet undviker att nämna de övriga slutsatserna i utredningsrapporten. Åsas ovanstående yttrande bygger på en enskild punkt som behandlas i rapporten. Denna punkt utgör inte kärnan i rapporten utan Åsa utnyttjar bara denna del eftersom den gagnar hennes och majoritetens syften. Andra punkter som framkommer i rapporten (som Åsa ej vill nämna) är exempelvis att flygplatsen är konstaterad i bra skick, att det inte skulle vara förenat med stora kostnader att starta upp flygplatsen igen, att det finns en organisation (flygklubben) som både kan och får vara ansvarig för flygsäkerheten enligt gällande lagar, och att solcellsparken kan förläggas på annan plats än på själva flygplatsområdet.
Åsa fortsätter i artikeln med att säga att ”Vattenfalls ansökan om elkoncession, som går över Rörberg, är avgörande för att stärka upp på kort sikt. Slutsatsen är att energin måste gå först och därför måste vi ansöka om att området ska avregistreras som flygplats”. Här försöker Åsa återigen vilseleda allmänheten för att få dem tro att det inte går att dra kraftledningen på något annat ställe än just över flygplatsen. Varför skulle det bara finnas detta alternativ? I Vattenfalls samrådsunderlag redovisas alternativa sträckningar, men dessa alternativ utesluts med hänvisning till att det skulle bli dyrare. Det finns dock inte redovisat på något sätt att en alternativ sträckning skulle bli dyrare. Personer hos oss med mycket hög kompetens inom området har kunnat visa på alternativ dragning som t.o.m. blir billigare.
Problemet är nog snarare att att den politiska majoriteten troligtvis redan lovat Vattenfall och Microsoft att få dra en kraftledning över flygplatsen och det är då förenat med stora bötesbelopp om kommunen drar sig ur detta. Detta hade enkelt hade kunnat undvikas om Åsa m.fl förstått innebörden av sina tidigare egna tagna beslut dvs att instrumentflygplatsen nedgraderats till en VFR-flygplats.
Den politiska majoriteten har långt tidigare vilsefört allmänheten i samband med att man skulle detaljplanlägga området för elintensiv verksamhet (Facebook serverhallar). Det rörde sig då om energiförbrukning i paritet med det Microsoft nu vill ha. Väl insatta personer påpekade därför till politikerna att det redan rådde elbrist i området vilket flertalet tillgängliga rapporter visade på. Kommunens svar kom i en artikel i GD 2018-12-29 i samband med att Microsoft affären blev offentlig. Kommunens dåvarande planeringschef Lars Wedlin stoltserar på förstasidan under en kraftledning i Ersbo och säger att ”Här finns elkraft för IT-jättarnas molnkrig”. I artikeln berättar han att ”elförsörjningen i Ersbo är något utöver det vanliga, vilket varit viktigt för att ro affären i land” samt att ”Dessutom är elförsörjningen här väldigt säker eftersom det finns el från flera håll”. Energiförbrukningen för Microsofts anläggningar i både Ersbo och Tuna samt tillgången på el måste i detta läge ha varit utredda och kända. Gävle kommun valde att medvetet mörka konsekvenserna för allmänheten som var att ny transformatorstation behövde byggas i Stackbo med kraftledning till Ersbo samt även en ny kraftledning till Tuna för att kraftförsörja dess kända elkraftsbehov.
Alternativa placeringar på solcellsparken har ib Vogt undersökt i väldigt liten omfattning. Detta eftersom den politiska majoriteten gett dem tillgång till flygplatsområdet som utgör den ultimata platsen sett ur deras perspektiv. Likaså har fd kommunalrådet Erik Holmestig (C) tillsammans med Åsa gett Vattenfall klartecken att dra en kraftledning tvärs startbanan. Andra sträckningar av kraftledningen utreddes översiktligt men uteslöts snabbt i samrådsunderlaget med ett overifierat påstående om att det skulle bli dyrare. Som nämnts tidigare så går det hitta billigare altarnativa sträckningar. Att förstöra en fungerande flygplats som idagsläget kostar över 1 miljard skattekronor att bygga, redovisades inte och togs således inte med i beräkningen alls.
Eftersom det är Microsoft som efterfrågar mer elkraft så är det de som till stor del får betala för kraftledningen. Här väljer den politiska majoriteten således att gynna Microsoft istället för att se till allmänhetens, förvarsmaktens, blåljusflygets behov. Den politiska majoriteten alltså gett klartecken trots vetskapen om att det idagsläget faktiskt är en inrättad flygplats, något som dessutom är olagligt att göra!
För alla kommuner gäller att Försvarsmakten alltid skall remitteras vid : ”Samtliga ärenden avseende tillstånd för, förändring av eller nedläggning av större hamnanläggningar, större broar och flygplatser”. Detta gäller således alla flygplatser (stora som små) inkl Gävle flygplats då denna hela tiden varit och idagsläget är en inrättad VFR-flygplats. Försvarsmakten remitterades aldrig vid beslutet om nedgradering 2016. Förvarsmakten remitterades först då kommunen ville detajplanlägga området för Facebook serverhallar, vilket senare avslogs av Mark- och Miljödomstolen pga att kommunen inte följt gällande lagar.
Kommunen har däremot remitterat Försvarsmakten när det gäller kraftledningen tvärs startbanan. Försvarsmaktens sista svar kring detta var att de inte motsatte sig dragningen men att de ansåg att det är högst olyckligt om flygplatsen görs obrukbar samt att de därför rekommenderar dra kraftledningen utanför området. Man tydliggjorde också att flygplatsen på grund av sitt geografiska läge, sin infrastruktur och sin kapacitet är en unik resurs för de förband som använder den. Det finns inga alternativa flygplatser som kan ersätta Rörbergs flygplats funktion. Det är därför ur ett militärregionalt perspektiv angeläget att bibehålla möjligheten att använda Rörbergs flygplats.
Den politiska majoriteten med Åsa i spetsen tolkar detta som att det är fritt fram att dra kraftledningen tvärs startbanan. När vi kontaktar Försvarsmakten så hävdar dom att det inte finns någon remissförfrågan till Försvarsmakten när det gäller att arrendera ut flygplatsen i 50 år till ib Vogt för uppställning solcellspark. Eftersom den politiska majoriteten tolkar Försvarsmaktens tidigare yttrande som att det är ok att förstöra flygplatsen, så misstänker vi att kommunen/ib Vogt anser att Försvarsmakten inte ens behöver remiteras om solcellsparken. Detta trots att kommunen har vetskapen om att det fortfarande är en inrättad flygplats på området.
Försvarsmaktens sista yttrande är även daterat 2021-12-16 dvs långt före Ukraina kriget och det kan inte förefalla osannolikt att Försvarsmakten har omvärderat Gävle Flygplats betydelse sedan dess. Detta borde även kompetenta politiker förstå.
Ett ersättningsfält för Gävlebygdens flygklubb har också utlovats av Jörgen Edsvik då skogsbolagen ifrågasatte hur skogsbrandbevakningen skulle påverkas av en nedläggning (GD web 2019-04-24). Till dags datum har ingenting hänt mer än att kommunen meddelat att Gävlebygdens flygklubb kan flytta till andra flygfält utanför Gävle kommun, där dessutom andra flygklubbar redan är etablerade. Det är ju detsamma som att Gävle kommun skulle tala om för Brynäs att flytta sin verksamhet till Hofors eller Ockelbo ishall för att det finns andra intressenter av arenan.
Till alla folkvalda politiker som skall rösta i denna fråga, nu har ni en chans att bryta upp med lögnerna för att istället göra det som är bäst för befolkningen. Väljer du att inte göra det, så kommer du som politiker för all framtid vara ansvarig för att Gävleborgs invånare förlorar över 1 miljard av sina investerade skattekronor samtidigt som Region Gävleborg flaggar för att flygplatsen behövs. Operatörer av polishelikoptrar, ambulanshelikoptrar, ambulansflygplan, flyg- och sjöräddningshelikoptrar säger samma sak. Skopande brandflyg och brandspaningsflyg likaså. Försvarsmakten sa redan innan kriget att man inte tyckte det är en särskilt bra ide osv. Nu har alla stater skrivit på att Sverige blir medlem i Nato och Förvarsmakten håller som bäst på att se över vad det innebär bl.a. gällande flygplatser.
Om du är folkvald kommunpolitiker borde du verkligen fundera över om det är Gävles invånares och Sveriges bästa som är din utgångspunkt när du röstar i denna fråga, eller om det känns viktigare för dig att Microsoft och ib Vogt har lägsta möjliga kostnad för sin etablering. På köpet måste du då i så fall acceptera att ledande kommunpolitiker som representerar ditt parti inför nästa val fortsatt tillåts ljuga och du kommer tvingas stå upp för dessa lögner. Som bekant kommer sanningen ifatt förr eller senare.
Vill (S), (L), (C) och (MP) verkligen förknippas med politiker på kommunnivå som driver igenom beslut genom systematiskt vilseleda och ljuga för sina väljare (KD säger sig däremot vara emot en avveckling). Vem vet kanske det förekommer mutor/partistöd också, för varför väljer man att driva igenom denna fråga så hårt där den enda vinnaren egentligen är Microsoft och ib Vogt? Alla andra intressenter och Gävleborgs invånare är förlorare som får betala kalaset med förstörandet av en redan betald fungerande flygplats. En flygplats som kan nyttjas för alla former av samhällsnyttigt flyg, kommersiellt- och privatflyg, kommande regionalt elflyg samt Försvarsmakten.
Kommunen kommer få in arrenden under 50 års tid i utbyte mot över 1 miljard i kapitalförstöring av medborgarnas skattepengar. Det måste vara ett hyfsat högt arrende om det skall bli en bra affär för medborgarna.
Bygg gärna solcellsparker och kraftledningar, men inte på flygplatsen då det inte finns några som helst hållbara argument för det mer än enskilda företags och ev. enskilda politikers/partiers vinstintressen. Sätt stopp för detta vansinne nu!
Beredskap Gävleborg (Grupp på Facebook)
Anders Hellström
Daniel Färnstrand
Bo Göran Holmgren

Anm. Båda min och de tre debattörernas texter publiceras också på min sida på Facebok.

Publicerat

av