Folkbladet Västerbotten vann mot åklagaren – beslagen av dator och mobil hävs

Folkbladet Västerbotten och källskyddet vann mot åklagaren
då hovrätten prövade beslagen av den mördade lokalredaktören Elin Falks dator
och mobil. Domen föll under fredagen. Åklagaren och polisen måste nu återlämna
utrustningen till Folkbladet. Domen visar att lagstiftningen rörande
källskyddet trots allt fungerar även rörande digital information.

Tingsrätten beslutade om beslagen förra fredagen varpå
Folkbladet och dess chefredaktör Anna Lith och advokaten Esa Kymäläinen från Danowskys & Partners Advokatbyrå överklagade domen som därmed prövades av Hovrätten för Övre Norrland.

Hovrätten fastslår att beslagsförbudet motiverat
av källskyddet inte generellt kan gälla alla databärare och konstaterar nu att
grundförutsättningarna för beslagen av Folkbladets utrustning är
uppfyllda. Det finns således situationer där datorn och mobilen kunde ha
beslagtagits.  

Därefter utgör dock domskälen ett enda långt ”men” som
utmynnar i att beslagen denna gång inte är motiverade; domstolen prioriterar
risken för röjda källor före åklagarens behov av materialet. Avsnitten med domstolens
motivering rörande denna avvägning är intressant att ta del av:

”De grundläggande
förutsättningarna för beslag av föremålen är därför uppfyllda.

Av 27 kap. 1 § tredje stycket
rättegångsbalken framgår emellertid att beslag endast ska

beslutas om skälen för beslaget
uppväger det intrång eller men i övrigt som åtgärden

innebär för den misstänkte eller
något annat motstående intresse. Även om det finns

grundförutsättningar för beslag
ska det alltså göras en bedömning om det är

proportionerligt att besluta om
beslag.

De ändamålsskäl som ligger bakom
regeln om beslagsförbud bör få genomslag vid

bedömningen om det är
proportionerligt att ta en elektronisk databärare i beslag. I det

här fallet avser beslagsförbudet
att skydda den konstitutionella rätten för en

uppgiftslämnare att till media
anonymt lämna uppgifter. Vid proportionalitetsbedömningen

måste risken för att en anonym
uppgiftslämnares identitet röjs anses vara

ett intresse som väger mycket
tungt.

Åklagaren har inte anfört annat
än att han avser att genomföra en allmän

genomsökning av de i beslag tagna
föremålen. Han har angett att representanter från

Folkbladet kommer att erbjudas
att närvara vid genomgång av datorn och om

dokument anträffas som omfattas
av källskyddet kommer dessa omgående att släckas

ned. Detta förfaringssätt är i
enlighet med de rekommendationer som finns inom

åklagarmyndigheten (se Beslag –
En handbok, Utvecklingscentrum Malmö,

uppdaterad november 2013, sid.
12-14 och tillsynsärendet ÅM-A 2006/1152).

Även om det inom åklagarväsendet
rekommenderade förfaringssättet används finns det

vid en allmän genomsökning av
databärare som kan antas innehålla källskyddad

information alltid en påtaglig
risk för att undersökande personal kan uppfatta namn och

andra personuppgifter som
omfattas av källskyddet. Även om sådan information inte

kan användas under
förundersökningen och det normalt kan förutsättas att

informationen inte sprids vidare,
kan identiteten på en uppgiftslämnare trots

grundlagsskyddet härigenom bli
känd för annan än uppgiftsmottagaren. Detta talar

därför starkt emot att datorn och
mobiltelefon bör tas i beslag.

Å andra sidan gäller
förundersökningen i det här fallet mycket allvarlig brottslighet

och intresset att beivra den
väger i sig tungt. Här är fråga om en allmän genomsökning

av dator och telefon för att söka
eventuell information av intresse för

brottsutredningen. Åklagaren har
inte anfört något om på vilket sätt den beslagstagna

egendomen med dess innehåll
behövs för att leda mordutredningen framåt.”

Hovrätten gör sammantaget
bedömningen att de skäl åklagaren anfört för att beslagta

datorn och mobiltelefonen inte
kan anses uppväga det starka intresset av att undvika att

grundlagsskyddade källor röjs. Beslagen bör därför
hävas.”

Det är ännu oklart om åklagaren vill att Högsta domstolen
prövar saken. Hovrättens dom ska i så fall överklagas senast den 24 april.
Korrigerad och kompletterad med länkar 150328 kl 00.40

Länkar: 
Beslag av journalists dator var inte förenligt med källskyddsreglerna – nyhetsbrev, danowsky.se 150331
Intervju med chefredaktör Anna Lith då dator och mobil återlämnas – nyhetsinslag, svt.se 150330
Elin Falks dator och mobil tillbaka på Folkbladet – nyhetsartikel folkbladet.nu, 150330
Mördade Elin Falks dator ska återlämnas – nyhetsartikel, expressen.se 150327
Tidning får tillbaka mördad journalists dator – nyhetsartikel, svt.se 150327
Beslag av journalistdator hävs – nyhetsartikel från TT, aftonbladet.se 150327
Hovrätten häver beslagen – nyhetsartikel, Folkbladet.nu 150327

    

Publicerat

av